Privacy Statement

Inekerobart.nl, gevestigd aan Rode Klaver 4 te Rotterdam Ommoord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.

Contactgegevens: http/www.inekerobart.nl Rode Klaver 4, rotterdam, +31104210533

Ineke Robart is persoonlijk verantwoordelijk voor de gegevensbescherming, zij is te bereiken via inekerobart@hetnet.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Inekerobart.nl  verwerkt geen persoonsgegevens omdat op deze website geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders en/of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder of jonger is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u van mening bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met mij via mijn e-mail adres; inekerobart@hetnet.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Inekerobart.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

  • het afhandelen van uw betaling
  • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  • om goederen en/of diensten bij u af te kunnen leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Inekerobart.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Inekerobart.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen; windows10.

Hoelang ik persoonsgegevens bewaar

Inekerobart.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (catagorie├źn) van persoonsgegevens.

(Categorie) persoonsgegevens>zolang zakelijke relatie bestaat

Personalia>zolang zakelijke relatie bestaat

Adres>zolang zakelijke relatie bestaat

Enzovoort>zolang zakelijke relatie bestaat

Delen van persoonsgegevens met derden

Inekerobart.nl verstrekt aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die ik gebruik

Inekerobart.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door inekerobart.nl en heeft u het recht op gegensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar ik over beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunst een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar; inekerobart@hetnet.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ(machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Inekerobart.nl wil er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Inekerobart.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dam contact op met inekerobart.nl.